Woutersweg 3b, 6718 TJ Ede
06 53 19 76 74
info@jmtcamperverhuur.nl

Huurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden van:

JMT Camperverhuur
Woutersweg 3B 6718 TJ Ede.
Inschrijfnummer K.v.K.: 65191544

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van huur en verhuur van M. Wemer h.o.d.n. JMT Camperverhuur, gevestigd te Ede, hierna te noemen “JMT Camperverhuur”. De wederpartij van JMT Camperverhuur wordt verder aangeduid als “de huurder”. Diverse bepalingen in deze algemene verhuurvoorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de huurder aangeduid met de term “de consument”. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van JMT Camperverhuur, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, SMS, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Onder “de camper” wordt verstaan: de in de huurovereenkomst nader omschreven kampeerauto inclusief inventaris, accessoires en eventuele andere gehuurde zaken die JMT Camperverhuur aan de huurder ter beschikking stelt. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nieuwe overeenkomsten/nieuwe huurperiodes.

Artikel 2: Aanbod
Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. JMT Camperverhuur mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen. Een samengesteld aanbod verplicht JMT Camperverhuur niet tot de verhuur van een deel van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de huurprijs. Indien het aanbod is gebaseerd op door de huurder verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag JMT Camperverhuur de opgegeven huurprijzen en/of levertermijnen aanpassen. Het aanbod en de huurprijzen gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten. Getoonde modellen evenals opgaven van (technische) specificaties, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere om-schrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van JMT Camperverhuur zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de huurder geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat partijen deze beiden ondertekend hebben. JMT Camperverhuur is pas gebonden aan: mondelinge afspraken; aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de huurder of zodra JMT Camperverhuur – zonder tegenwerping van de huurder – met de uitvoering van de afspraken of overeenkomst is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden
Als JMT Camperverhuur dit nodig acht, mag zij derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Waarborgsom
JMT Camperverhuur stelt een waarborgsom vast die de huurder vóór ingang van de huurperiode aan JMT Camperverhuur moet voldoen. Indien de huurder de waarborgsom niet (tijdig) betaalt, mag JMT Camperverhuur de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De waarborgsom is niet te beschouwen als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. JMT Camperverhuur mag de door de huurder verschuldigde bedragen – zoals een onbetaald gebleven gedeelte van de huurprijs, voor rekening van de huurder komende boetes en bekeuringen, een schadevergoeding of door haar gemaakte/te maken kosten om de camper weer in de staat te brengen waarin de huurder die heeft ontvangen – compenseren met de waarborgsom. JMT Camperverhuur betaalt de volledige waarborgsom terug indien de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6: Huurperiode, duur overeenkomst
De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd. De huurperiode gaat in op het moment dat de camper conform de huurovereenkomst op het terrein van JMT Camperverhuur voor afhalen door de huurder gereed staat. De huurperiode eindigt op het moment dat de camper inclusief alle bijbehorende documenten, inventaris, accessoires, onderdelen e.d. door JMT Camperverhuur retour is ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van de camper door de huurder heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode, tenzij partijen anders overeenkomen. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de huurder toe te rekenen vertraging in de teruggave van de camper. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van de camper als gevolg van nalatigheid van de huurder. JMT Camperverhuur kan dan van de huurder betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade. Onder deze schade worden in ieder geval begrepen: de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het inhuren van een vervangende camper en overige kosten zoals transport- en administratiekosten. De huurder vrijwaart JMT Camperverhuur voor eventuele schadeclaims van derden die hieruit voortvloeien. Indien een defect of schade aan de camper is ontstaan buiten de schuld of risicosfeer van de huurder zal JMT Camperverhuur (voor zover dit noodzakelijk is) zich inspannen om een vervangende camper aan huurder ter beschikking te kunnen stellen gedurende de verdere duur van de huurperiode..

Artikel 7: Huurprijs
De huurprijs en de eventuele bijkomende kostenelementen, zoals de prijs per gereden kilometer, zijn opgenomen in de huurovereenkomst. Tenzij partijen anders overeengekomen, is de huurprijs: inclusief BTW en alle belastingen en rechten die voor/in verband met de huurovereenkomst door JMT Camperverhuur moeten/mogen worden geheven; exclusief de tijdens de huurperiode aan het gebruik van de camper verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet, de kosten voor brandstof, ruitensproeiervloeistof, parkeren e.d. Deze kosten zijn voor rekening van de huurder. De huurprijs wordt per dag berekend, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt. JMT Camperverhuur stelt het aantal gereden kilometers vast aan de hand van de kilometertellerstand, tenzij de kilometerteller defect raakt. Het aantal gereden kilometers na het optreden van het defect aan de kilometerteller stelt JMT Camperverhuur vast op de meest gerede wijze. De huurder is geen huur verschuldigd over een periode waarin JMT Camperverhuur niet in staat is de camper ter beschikking te stellen door omstandigheden die voor risico van JMT Camperverhuur komen.

Artikel 8: Verplichtingen huurder, gebruik, onderhoud en herstel
De huurder zorgt ervoor dat: hij bij het sluiten van de huurovereenkomst een geldig, in een voor JMT Camperverhuur begrijpelijke taal opgesteld rijbewijs toont. Indien partijen overeenkomen dat de huurder met de camper buiten Nederland mag rijden in een land waarvoor een internationaal rijbewijs vereist is, moet de huurder een internationaal rijbewijs in combinatie met het originele rijbewijs kunnen tonen; hij een recent document aan JMT Camperverhuur overlegt/toont waaruit zijn actuele woon- of vestigingsadres blijkt; hij de camper alleen gebruikt in de staten en gebieden die genoemd worden in de bij de camper behorende “groene kaart” en tevens uitsluitend in die landen waar aan de rechterkant van de weg gereden wordt. Buiten deze gebieden vervallen alle verzekeringen en is de huurder aansprakelijk voor alle schade en bijkomende kosten; hij de camper conform de bestemming gebruikt en onderhoudt, met inachtneming van de bedienings-, gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften van JMT Camperverhuur en/of de fabrikant. De huurder is in ieder geval verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en zorgt er voor dat het oliepeil en de bandenspanning van de camper op het juiste peil blijven; hij niet meer personen in de camper vervoert dan op basis van het voor de betreffende camper afgegeven kentekenbewijs is toegestaan; hij te aller tijde in staat is de camper te besturen, met name niet onder invloed is van alcohol, drugs, medicijnen of ander middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden; de camper gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De huurder meldt alle tijdens de huurperiode ontstane schades direct na ontstaan ervan, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, aan JMT Camperverhuur onder opgaaf van alle bijzonderheden en gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Hetzelfde geldt voor gebreken of defecten aan de camper die de huurder niet tijdens een grondige inspectie bij ophalen/aflevering van de camper had kunnen ontdekken en voor tenietgaan/verlies van de camper tijdens de huurperiode; Tenzij anders overeengekomen, mag de camper alleen door de huurder bestuurd worden. De huurder en eventuele andere bestuurders moet/moeten op het moment van het sluiten van de overeenkomst minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een gelding rijbewijs B en tenminste van 23 jaar oud zijn. De huurder en eventuele andere bestuurders moeten bij aanvang en tijdens de huurperiode bevoegd zijn een voertuig te besturen, er mag voor hen geen rijverbod of ontzegging van de rijbevoegdheid gelden. Het is niet toegestaan in de camper te roken, huisdieren toe te laten en/of bromfietsen, scooters, motoren, apparaten e.d. te vervoeren waarin zich olie, benzine of andere brandbare stoffen bevinden. Bij over- treding van deze verboden verbeurt de huurder de volledige waarborgsom. Indien JMT Camperverhuur constateert dat de huurder bij het ophalen van de camper: niet in staat lijkt de camper te besturen; niet aan het gestelde in de leden 3 en/of 4 van dit artikel voldoet; niet voorzichtig met de camper omgaat; al schade veroorzaakt; niet luistert naar waarschuwingen van JMT Camperverhuur of instructies niet opvolgt; mag JMT Camperverhuur de overeenkomst per direct ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Eventueel door de huurder veroorzaakte schade wordt verrekend met de betaalde waarborgsom en het huurbedrag. De huurder mag de camper niet gebruiken; voor vervoer van personen tegen betaling; voor verhuizingen of vervoer voor huisraad anders dan welke mee gehuurd wordt bij de camper; voor het smokkelen van zaken en/of personen of andere illegale activiteiten; voor het geven van rijlessen en/of het rijden van rally’s, races of betrouwbaarheidsproeven (al dan niet op gesloten circuits); op een terrein waarvoor de camper niet geschikt is of waarvan aan de huurder is meegedeeld of hij weet dat het betreden daarvan op eigen risico is; voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Artikel 9: Reparaties gedurende de huurperiode
Indien de huurder tijdens de huurperiode constateert dat de camper niet naar behoren functioneert, neemt hij onmiddellijk contact op met JMT Camperverhuur. Huurder volgt de door JMT Camperverhuur gegeven instructies direct en strikt op. Alle reparaties aan de motor, andere voertuig technische delen of het onderstel van de camper moeten uitgevoerd worden door een dealer van het automerk waarop de camper gebaseerd is. Indien dit niet mogelijk is, mogen reparaties – nadat JMT Camperverhuur hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven – uitgevoerd worden door een ander erkend garagebedrijf. Reparaties aan andere apparatuur en/of het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen alleen uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door de huurder te overleggen nota’s e.d. De huurder mag noodzakelijke reparaties aan de camper die een bedrag van € 125,00 (of een hieraan gelijk bedrag in een andere valuta) niet overschrijden, zonder voorafgaande toestemming van JMT Camperverhuur laten uitvoeren, e.e.a. echter wel met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Noodzakelijke reparaties die het bedrag van € 125,00 (of een hieraan gelijk bedrag in een andere valuta) wel overschrijden, mogen alleen met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van JMT Camperverhuur worden uitgevoerd. Na overlegging van nota’s, kwitanties en – voor zover van toepassing – inlevering van de vervangen onderdelen, zullen de in de voorgaande leden genoemde reparatiekosten door JMT Camperverhuur aan huurder vergoed worden. Vergoeding van de reparatiekosten vindt alleen plaats indien de huurder kan aantonen dat hem ter zake de noodzakelijke reparaties geen opzet, schuld of nalatigheid verweten kan worden.

Artikel 10: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

Alle sancties (boetes) en (gevolgen van) maatregelen die van overheidswege aan de huurder worden opgelegd in verband met het ter beschikking hebben/gebruiken van de camper, zijn voor diens rekening, tenzij deze sancties en maatregelen verband houden met een defect dat bij aanvang van de huurperiode al aanwezig was of met omstandig- heden die in de risicosfeer van JMT Camperverhuur liggen. Indien deze sancties en maatregelen aan JMT Camperverhuur worden opgelegd, stelt de huurder haar op eerste verzoek schadeloos, tenzij er sprake is van de in het vorige lid genoemde uitzonderingen. JMT Camperverhuur verstrekt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie of maatregel is opgelegd. Indien JMT inlichtingen aan autoriteiten moet verstrekken over de identiteit van de huurder of een derde die tijdens de huurperiode de camper heeft bestuurd/gebruikt, beantwoordt de huurder alle in dit verband gestelde vragen van JMT Camperverhuur zo spoedig mogelijk en naar waarheid.

Artikel 11: Eigendom
1. De camper blijft altijd eigendom van JMT Camperverhuur. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JMT, mag de huurder de camper niet onder- verhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op de camper of wijzigingen op/aan de camper aanbrengen. De huurder voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over de camper bevoegd is. 2. De huurder informeert JMT Camperverhuur direct indien er sprake is van beslaglegging op de camper – waaronder fiscaal bodembeslag – of bij gegronde vrees hiervoor. De huurder informeert de beslaglegger direct dat de camper eigendom is van JMT Camperverhuur. 3. Indien de huurder zich de camper op enige wijze toe-eigent, is er sprake van verduistering en doet JMT Camperverhuur daarvan aangifte bij de daartoe bevoegde instantie.


Artikel 12: Klachten
1. De huurder en JMT Camperverhuur controleren gezamenlijk de camper bij ontvangst/ophalen. De hierbij geconstateerde zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. worden op dat moment door JMT Camperverhuur aangetekend op de huurovereenkomst. De camper wordt geacht buiten de geconstateerde gebreken/defecten verder in onbeschadigde staat en conform de overeenkomst aan de huurder ter beschikking te zijn gesteld.
2. Overige klachten meldt de huurder direct na ontdekking schriftelijk aan JMT Camperverhuur. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de huurder.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op.
4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
5. De huurder stelt JMT Camperverhuur in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retournering van de camper noodzakelijk is of JMT Camperverhuur de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de huurder, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de huurder.
6. Retournering vindt plaats op een door JMT Camperverhuur te bepalen wijze.
7. Geen klachten zijn mogelijk indien er na ontvangst door de huurder – al dan niet technische -aanpassingen/wijzigingen zijn aangebracht in/aan de camper.
8. Geen klachten zijn mogelijk over weersomstandigheden, tegenvallende locaties, overlast ter plekke van een staplaats en andere persoonlijke ervaringen of omstandigheden.

Artikel 13: Garanties
1. JMT Camperverhuur staat gedurende de huurperiode in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de camper maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Indien voor de camper door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven inzake capaciteiten, vermogen, functionaliteiten e.d., geldt die garantie op gelijke wijze tussen partijen. JMT Camperverhuur informeert de huurder hierover.
3. JMT Camperverhuur kan niet garanderen dat een gehuurde TV en ontvanger altijd en overal ontvangst bieden.
4. Indien het doel waarvoor de huurder de camper wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert JMT Camperverhuur alleen dat de camper hiervoor geschikt is, indien zij dit schriftelijk aan de huurder heeft bevestigd. Pas na deze schriftelijke bevestiging mag de huurder de camper conform zijn bedoeling gebruiken.
5. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt JMT Camperverhuur – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of (voor zover mogelijk) vervanging van de camper dan wel voor terugbetaling van of een korting op de huurprijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
6. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de camper, tenzij dit niet mogelijk is of in redelijkheid niet kan worden gevergd van JMT Camperverhuur. In die laatste gevallen mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de huurprijs verlangen.

Artikel 14: Retournering van de camper
1. De huurder zorgt er voor dat hij de camper na afloop van de huurperiode in de staat waarin de camper zich bij ontvangst bevond (behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik) en inclusief bijgeleverde sleutels, bijbehorende documenten en inventaris en overige toebehoren aan JMT Camperverhuur retourneert.
2. JMT Camperverhuur inspecteert de camper direct na retournering. De huurder mag bij deze inspectie aanwezig zijn. Kosten in verband met beschadiging/tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van de camper of inventaris en te maken noodzakelijke kosten om de camper terug te brengen in de staat waarin deze zich bij aanvang van de huurperiode bevond, zoals reinigings- en/of reparatiekosten, zijn – behoudens normale afschrijvingen en kosten als gevolg van normale slijtage – voor rekening van de huurder. 3. Indien naar het oordeel van JMT Camperverhuur blijkt dat de camper bij terugkomst niet in goede en gereinigde staat verkeerd of niet met gevulde brandstoftank(s), gelden de volgende voor rekening van de huurder komende kosten: a.reinigen toilet: € 150,00; b. reinigen binnenkant € 250,00; c. de kosten voor de brandstof, verhoogd met een bedrag van € 50,00.
3. Het is de huurder niet toegestaan de buitenkant van de camper in een wasstraat te (laten) reinigen.
4. Indien de huurder de camper – om welke reden dan ook – niet (tijdig) retourneert, is hij per direct in verzuim. De huurperiode wordt dan – zonder dat JMT Camperverhuur dit hoeft te melden – telkens met één dag verlengd met verdubbeling van de huurprijs per dag. Tevens is de huurder verplicht alle hiermee gemoeide schade van JMT Camperverhuur te vergoeden, zoals kosten voor het inhuren van een vervangende camper. Indien retournering van de camper onmogelijk blijkt, is de huurder gehouden aan JMT Camperverhuur de nieuwwaarde van de camper en de inventaris en de gederfde winst te vergoeden.
5. Indien de huurder de camper – om welke reden dan ook – voortijdig retourneert, heeft hij geen recht op restitutie van de huurprijs voor de niet benutte periode.

Artikel 15: Aansprakelijkheid JMT Camperverhuur
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door JMT Camperverhuur gegeven garanties aanvaardt JMT Camperverhuur geen enkele aansprakelijkheid.
2. JMT Camperverhuur is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van JMT Camperverhuur voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De huurder neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien JMT Camperverhuur aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van JMT Camperverhuur altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door JMT Camperverhuur gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van JMT Camperverhuur beperkt tot maximaal de huurprijs voor de camper.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de huurder JMT Camperverhuur hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. JMT Camperverhuur is niet aansprakelijk – en de huurder kan geen beroep doen op een toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
A . ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van de camper of gebruik in strijd met de door/namens JMT Camperverhuur verstrekte instructies, handleidingen, bedienings- of gebruiksaanwijzingen;
B. fouten of onvolledigheden in de door/namens de huurder aan JMT Camperverhuur verstrekte informatie;
C. of doordat door/namens de huurder reparaties of overige werkzaamheden/bewerkingen aan de camper zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van JMT Camperverhuur. 8. De huurder is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart JMT Camperverhuur voor eventuele aanspraken van derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van JMT Camperverhuur of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal JMT Camperverhuur de huurder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 16: Aansprakelijkheid huurder
1. Indien partijen bij aanvang van de huurperiode geen schadebeschrijving van de camper hebben opgemaakt, wordt de camper geacht onbeschadigd aan de huurder ter beschikking te zijn gesteld.
2.Bij door JMT Camperverhuur geleden schade is de huurder per schadegeval aansprakelijk tot het in de huurovereenkomst vermelde eigen risico.
3. Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen/nalaten in strijd met artikel 10 van deze voorwaarden, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade van JMT Camperverhuur, tenzij hij bewijst dat dit handelen/nalaten hem niet kan worden toegerekend of volledige vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4. Indien JMT Camperverhuur vermogensschade lijdt als gevolg van een tijdens de huurperiode met/door de camper aan een persoon of zaak toegebracht nadeel/letsel en zij, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar voor dit nadeel/letsel jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het vorige lid alleen wanneer er volgens de WAM/verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat. Met “WAM” wordt bedoeld: de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.
5. Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen/nalaten van de huurder in strijd met enig wettelijk voorschrift, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die JMT Camperverhuur hierdoor lijdt.
6. Indien de huurder de camper buiten de openingstijden van JMT Camperverhuur retourneert of op een andere locatie dan de bedrijfslocatie van JMT Camperverhuur voor afhalen aan laatstgenoemde ter beschikking stelt, blijft de huurder aansprakelijk voor eventuele schade die aan/met de camper ontstaat tot het tijdstip waarop JMT Camperverhuur de camper feitelijk heeft geïnspecteerd/laten inspecteren. JMT Camperverhuur zal deze inspectie bij eerst mogelijke gelegenheid (laten) uitvoeren en informeert de huurder direct bij geconstateerde schade.
7. De huurder is altijd aansprakelijk voor schade die JMT Camperverhuur lijdt als gevolg van gedragingen en nalaten van passagiers van de huurder en andere gebruikers van de camper, ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden. 8. Indien blijkt dat met of aan de camper schade is toegebracht die niet door een door JMT Camperverhuur gesloten verzekering wordt gedekt, is de huurder hiervoor volledig aansprakelijk.

Artikel 17: Betaling
1. JMT Camperverhuur mag altijd – naast een eventuele waarborgsom – een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling van de huurprijs vragen. Betaling vindt plaats op de tijdstippen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur overeenkomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de huurder aan JMT Camperverhuur een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
3. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag JMT Camperverhuur bovendien aan de huurder buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
A. JMT Camperverhuur geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
B. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
C. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
D. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
4. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag JMT Camperverhuur de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
5. Bij uitblijven van volledige betaling, mag JMT Camperverhuur de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft JMT Camperverhuur eveneens indien hij al voordat de huurder/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de huurder/consument te twijfelen.
6. Ontvangen betalingen brengt JMT Camperverhuur eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De huurder mag de vorderingen van JMT Camperverhuur niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op JMT Camperverhuur heeft. Dit geldt eveneens indien de huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 18: Overmacht
1. Bij overmacht van de huurder of JMT Camperverhuur, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van JMT Camperverhuur wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van JMT Camperverhuur, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij JMT Camperverhuur: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van JMT Camperverhuur of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (af)leveringsproblemen en het verloren/teniet gaan of beschadigd raken van de camper op een zodanig tijdstip dat JMT Camperverhuur de camper in redelijkheid niet kan hebben vervangen of hersteld bij aanvang van de huurperiode.
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de huurder zijn verplichtingen jegens JMT Camperverhuur tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19: Annulering, opschorting
1. Indien de huurder de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag JMT Camperverhuur van de huurder een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van JMT Camperverhuur en afhankelijk van de al verrichte voorbereidingen of gemaakte kosten bedraagt deze schade-vergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen (resterende) huurprijs.
2. De huurder vrijwaart JMT Camperverhuur voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
3. JMT Camperverhuur mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de huurder betaalde bedragen (waaronder de waarborgsom) en eventuele tegenvorderingen van de huurder.
4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de huurder, is de vergoeding voor alle al gemaakte kosten per direct opeisbaar en mag JMT Camperverhuur deze bij de huurder in rekening brengen. Dit geldt ook voor alle gedurende de opschortingsperiode te maken/gemaakte kosten.
5. Kosten die voor JMT Camperverhuur voortvloeien uit het hervatten van de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor rekening van de huurder. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag JMT Camperverhuur de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder ontbinden.

Artikel 20: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van JMT Camper-verhuur, maar JMT Camperverhuur behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de huurder.
3.Ongeacht de keuze van JMT Camperverhuur, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan JMT Camperverhuur.
4.Indien de huurder gevestigd is buiten Nederland, mag JMT Camperverhuur er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de huurder gevestigd is.

Wilt u meer informatie over onze campers of camperverhuur, Mariëlle Wemer beantwoordt graag al uw vragen. Bel vrijblijvend +31 (0)6 53 19 76 74 of vul HIER het contactformulier in op onze website.